Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem internetového obchodu je Ing. Pavla Konečná, Dr. Slavíka 973, Roudnice nad Labem IČO: 01343483. Prodejce není plátcem DPH.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Dušani.cz.

1.3 Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen "obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4 Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17.2.2013. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2 Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Paya Creations.

2.3 Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.

2.4 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5 Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, popis, parametry, rozměry a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobce - Pavla Konečná, popř. výrobce nebo dodavatele pokud se jedná o pomůcky a materiál.

 

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

4.1 Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2 Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3 Kupující učiní objednávku zboží těmito způsoby: Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, jako "nepřihlášený zákazník", nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako "registrovaný zákazník".

4.4 Kupující je oprávněn stornovat svojí objednávku nejpozději do 24 hodin po jejím odeslání prodávajícímu, a to elektronickou podobou na e-mail: info@dusani.cz.

4.5 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím a to stavem objednávky "vyřizuje se".

4.6 Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7 Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8 Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 48 hodin od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo svou objednávku stornovat. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9 Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.

 

5. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ

5.1 Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

5.2 Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 6.1 tohoto článku je povinen kupující zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku. V případě, kdy kupující vrací zboží poškozené, opotřebené, bez originální krabice nebo v případě, kdy v důsledku nevhodně zabalené zásilky dojde k poničení zboží nebo originálního obalu, je oprávněn prodávající pokrátit vrácenou sumu úměrně opotřebení nebo znehodnocení.

6.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na e-mail info@dusani.cz. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

6.4 Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 dnů od jeho faktického převzetí.

6.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

6.6 Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a to v plné výši.

6.7 V případě, kdy kupující požaduje vrácení platby za vracené zboží, je třeba písemně (na e-mail info@dusani.cz nebo na průvodním dopisu přiloženém k vracenému zboží) oznámit prodávajícímu čílso účtu a kód banky, kam si přeje zaslat vracenou platbu. Vrácení platby následně proběhne obvykle v co nejkratší možné době, nejdéle však do 10 dnů od převzetí vracené zásilky.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.

7.2 Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na e-mail info@dusani.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

7.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

7.4 Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

7.5 Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo poštou na adresu prodávajícího - Pavla Konečná, Dr. Slavíka 973, 413 01  Roudnice nad Labem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

7.6 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na čísle: 737886207

7.7 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

7.8 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

7.9 Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem: a) plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím b)nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

8.2 Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

8.3 Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

9. ZPŮSOB A DOBA DORUČENÍ

9.1 Dodací doba zboží je zpravidla uvedena u konkrétního zboží, není-li uvedena, pak se pohybuje v rozmezí 3-14dnů. Mohou nastat výjimečné případy, kde je některé zboží úplně nebo dočasně vyprodáno. V takovém případě se prodávající zavazuje o dané situaci neprodleně informovat zákazníka. Pokud Vám nebudeme schopni Vámi objednané zboží dodat, nebo pokud budeme moci vykrýt Vaši objednávku pouze částečně, nejprve Vás o vzniklé situaci informujeme a v případě, že jste měli zboží u nás předplacené, vrátíme Vám celou dlužnou částku na Váš účet včetně poštovného - týká se celé nedodané objednávky, popřípadě v balíčku spolu se zbožím - týká se částečného vykrytí objednávky. Budeme-li muset zásilku rozdělit na dvě části z důvodu časové prodlevy, druhé poštovné hradíme my. O této situaci Vás budeme informovat. Internetový obchod vykrývá objednávky v rámci ČR, zaslání do ciziny je možné po předchozí domluvě.

Veškeré zboží zasíláme prostřednictvím služby Zásilkovna.cz nebo České pošty.

Poštovné je stanovené vždy při vytvoření objednávky.

10. VÝMĚNA

10.1 V případě, kdy se zákzaník rozhodne vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě s žádostí o výměnu zboží, řídí se další ujednání odstavcem 6 těchto obchodních podmínek. Po obdržení zboží k výměně vás budeme do 24 hodin informovat o převzetí zásilky, upřesníme dodací dobu nově požadovaného zboží. V případě výměny je účtováno následné poštovné od prodejce k zákazníkovi.

 

11. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Každá Vámi uskutečněná objednávka, kterou nestornujete do 24 hodin je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud dojde k nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího a nebude-li nám toto kupujícím řádně vysvětleno, nebudeme se pokoušet o opakované doručení a vyhrazujeme si právo s takto nespolehlivým nakupujícím již více neobchodovat.

 

12. DOKLAD O KOUPI

Jako doklad o koupi přikládáme vždy fakturu.

 

13. KONTAKTNÍ OSOBY

Ing. Pavla Konečná, info@dusani.cz, tel: 737886207

Dr. Slavíka 973, 413 01  Roudnice nad Labem

Číslo účtu: 670100-2207280168/6210

Platba v Eurech: číslo účtu: 1814145035/3030

- IBAN příjemce: CZ2630300000001814145035
- SWIFT/BIC kód: AIRACZPP

 

Ing. Pavla Konečná © Copyright 2013
Když budete chtít napsat:

info@dusani.cz
tel. +420 737 886 207

   

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz